Άρθρα σχετικά με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρθρογραφούν εκπαιδευτικοί τυπικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής αλλά και ειδικοτήτων. Περιλαμβάνονται άρθρα σχετικά τεχνικές παρέμβασης και ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων. Αναλύεται η σπουδαιότητα χρήσης κατάλληλων τεχνικών μελέτης, τεχνικών ανάλογα με το κάθε διδακτικό αντικείμενο.

Καθηγητές ξένων γλωσσών, γράφουν σχετικά με την διδακτική προσαρμογή έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι μαθησιακές διαφορετικότητες. Καθηγητές μουσικής και φυσικής αγωγής γράφουν σχετικά με χαρακτηριστικά εντοπισμού μαθησιακής διαφορετικότητάς από την οπτική της δικής τους ειδικότητας.

Αναγνωρίζοντας τους μαθητές που μαθαίνουν διαφορετικά, πως μπορεί ο εκπαιδευτικός να προσαρμόσει την διδασκαλία αλλά και την αξιολόγησή του; Πως μπορεί να ενημερώσει τους γονείς;  Πως προσεγγίζει και εξηγεί στον μαθητή;