Το μαθησιακό προφίλ του κάθε ατόμου, είναι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο μαθαίνει πιο αποδοτικά και εύκολα. Μπορεί κάποιο άτομο να οπτικός τύπος, λεκτικός τύπος, κιναισθητικός τύπος κ.λ.π.