Μπορεί να βοηθήσει, τον εκπαιδευτικό μέσα στην τυπική τάξη αλλά ιδιαίτερα στο τμήμα ένταξης.
Εργαλείο για τον ειδικό εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να σχεδιάσει αποτελεσματικά και μετρήσιμα το πρόγραμμα παρέμβασης.
Κατάλληλο όμως και για τον γονιό, που κάτω από την καθοδήγηση του συνεργαζόμενου ειδικού μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στο πρόγραμμα παρέμβασης και στην εξομάλυνση των δυσκολιών.