ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί ο 4ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η κατάρτισή τους στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκμάθηση διδακτικών πρακτικών με ερευνητική τεκμηρίωση.

Για την αποτελεσματική επιμόρφωση αξιοποιείται διαδραστικό υλικό, πρακτικοί οδηγοί ανάπτυξης διαφοροποιημένου υλικού και εφαρμογές σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, αρχαία, φυσική).

Σε ποιους απευθύνεται

α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών.

β) σε στελέχη εκπαίδευσης (σχολικούς συμβούλους, διευθυντές).

γ) σε ψυχολόγους που εργάζονται στην εκπαίδευση και καλούνται να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν προγράμματα συνεκπαίδευσης και διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

δ) σε αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

ε) σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες συνδυάζοντας γνώσεις από το χώρο της ειδικής αγωγής, της διδακτικής μεθοδολογίας και του γνωστικού τους αντικειμένου.

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες.

Η κάθε ενότητα υλοποιείται με:

α) σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

β) ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση -παρακολούθηση βίντεο, μελέτη αρθρογραφίας, μελέτη ebook.

γ) ασύγχρονη εξ αποστάσεως – συμπλήρωση δραστηριοτήτων, ασκήσεων και απάντηση σε κουίζ κατανόησης.

Α. Θεωρητικές αρχές και ερευνητική τεκμηρίωση (12 ώρες)

Στην πρώτη θεματική ενότητα, παρουσιάζονται α) ερευνητικά πορίσματα σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία β) η ανάλυση της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών του καθολικού σχεδιασμού της διδασκαλίας γ) οι δυνατότητες προσαρμογής του συνόλου των αναλυτικών προγραμμάτων, αναλύονται δ) οι θεωρητικές παραδοχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις γενικές αρχές που διέπουν τη διαφοροποίηση, όπως η συμμετοχή των μαθητών σε αξιόλογες δραστηριότητες, η ευέλικτη ομαδοποίηση και η αξιολόγηση, καθώς αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Β. Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία (12 ώρες)

Στη δεύτερη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εμβαθύνουν σε θέματα α) ορολογίας, ορισμού και χαρακτηριστικών. Επιλύονται οι παρανοήσεις για την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και καταρρίπτονται οι μύθοι γύρω από αυτήν. β) Επιπρόσθετα, αναλύεται η δομή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Tomlinson) . Ειδικότερα, εξηγείται πώς λαμβάνοντας υπόψη την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών προχωρούμε στην διαφοροποίηση του περιεχόμενου, της διαδικασίας και του τελικού προϊόντος της μάθησης. Για να γίνει κατανοητή αυτή η διαδικασία δίνονται και ολοκληρωμένες προτάσεις διαφοροποίησης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. γ) Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία της επιλογής των μαθησιακών στόχων και της οργάνωσής τους σε τρείς πυραμίδες. Η οργάνωση αυτή αποτελεί το προκαταρκτικό βήμα για τη μετάβαση στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

Γ. Διαφοροποίηση περιεχομένου (12 ώρες)

Στην τρίτη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται με μια αναλυτική λίστα στρατηγικών και μέσων που μπορούν να αξιοποιήσουν για τη διαφοροποίηση του περιεχομένου. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και στη χρήση των γραφικών οργανωτών, στην εύρεση και στην αξιοποίηση βιντεοσκοπημένου ή μαγνητοφωνημένου υλικού και γενικότερα στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαφοροποίησης.

Δ. Διαφοροποίηση επεξεργασίας (12 ώρες)

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει στρατηγικές και μέσα για τη διαφοροποίηση της επεξεργασίας. Έμφαση δίνεται στη διαβαθμισμένη διδασκαλία και ιδιαίτερα στο πότε τη χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, στα χαρακτηριστικά της, στο τι λαμβάνει υπόψη για το σχεδιασμό της (τις διαστάσεις της) και στη χρήση του ισοσταθμιστή για τη προσαρμογή των οδηγιών – δραστηριοτήτων. μαθητών. Επιπλέον, προτείνονται τα κέντρα μάθησης/ ενδιαφερόντων για τη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης έννοιας ή δεξιότητας.

Ε. Διαφοροποίηση τελικού προϊόντος (12 ώρες)

Η πέμπτη ενότητα αφορά τη χρήση στρατηγικών και μέσων για τη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης που να αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών ή τα μαθησιακά τους προφίλ (τρίλιζα).

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιείται η εύχρηστη πλατφόρμα Big-Blue-Button του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων (10 ώρες).

Για την ασύχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (50 ώρες), θα αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, σε κάθε μάθημα της οποίας θα περιλαμβάνονται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς ανάγνωση (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης και σύντομα τεστ αξιολόγησης.

Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων για ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 ωρών (2 μήνες) και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Παροχές του προγράμματος

Εκπαιδευτικό υλικό (ebooks, παρουσιάσεις powerpoint, παραδείγματα διαφοροποιημένων εργασιών, βίντεο, άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά)
Βεβαίωση συμμετοχής ή Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/7/2018 έως και 14/10/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε στο  http://diaviou.auth.gr/application_form_differentiated_instruction

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών

3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις με την έναρξη και στο μέσο του προγράμματος, αντίστοιχα).

Προβλέπεται, ακόμη, ειδική έκπτωση 10% σε ανέργους. Το ποσό των 315 ευρώ θα καταβληθεί, επίσης, σε δύο δόσεις με την έναρξη του προγράμματος και στο μέσο του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (spadeli@edlit.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Μιχαέλα Παπά (papamichaela@outlook.com.gr), τηλ. επικοινωνίας 6944791624 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου
ΚΕΔΙΒΙΜ του Προγράμματος
Σ. Βες, Καθηγητής

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
Σ. Παντελιάδου, Καθηγήτρια

Τι είναι λοιπόν η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία;

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

30.00

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την πρώτη σφαιρική επισκόπηση της έννοιας και πρακτικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από Έλληνες συγγραφείς.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Μια προσέγγιση πολυεπιστημονική, επίκαιρη όσο ποτέ, με δυνατότητες εφαρμογής σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα.

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι ένα βιβλίο που περιέχει μια ιδιαίτερη και καινοτόμα πρόταση. Μια πρόταση που περιλαμβάνει την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στο πλαίσιο της τυπικής τάξης.  Είναι μιά διδακτική προσέγγιση η οποία μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση όλων των μαθητών, αξιοποιώντας -και όχι εξοβελίζοντας- τη διαφορετικότητά τους. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα αλλά και να εμπλέξει μεταξύ τους γνωστικά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Η πολυεπιστημονική προσέγγιση  από τους συγγραφείς του βιβλίου φωτίζει πολλαπλές συνιστώσες του θέματος. Τα θεωρητικά κεφάλαια βοηθούν τον αναγνώστη να εξοικειωθεί με τις θεωρητικές αρχές.  Να κατανοήσει σε βάθος τις διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μεγάλο μέρος του βιβλίου επίσης είναι αφιερωμένο σε εφαρμογές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Αναφέρει τα βασικά αλλά και τα δευτερεύοντα βήματα, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά από τους εκπαιδευτικούς.   Συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια.

Έτσι, οι εν ενεργεία αλλά και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν στα χέρια τους ένα σπουδαίο εργαλείο. Ένα εργαλείο που θα τους επιτρέψει να διδάξουν κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τον τόσο ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό του σημερινού σχολείου.

Επιπλέον πληροφορίες
Συγγραφείς, Παντελιάδου Σουζάνα, Φιλιππάτου Διαμάντω

Η Σουζάνα Παντελιάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Μαθησιακών ∆υσκολιών στο Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έκανε προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στις Μαθησιακές ∆υσκολίες στις ΗΠΑ , όπου και εργάστηκε ως ερευνήτρια. Στην Ελλάδα διδάσκει στο πανεπιστήµιο από το 1991 και έχει πραγµατοποιήσει µεγάλο αριθµό χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση , τη διάγνωση και την αντιµετώπιση των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Αντίστοιχα , η έρευνα και το έργο της εστιάζουν στην υποστήριξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα στην τάξη και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Οι εργασίες της έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας του πολύ δηµοφιλούς βιβλίου Μαθησιακές ∆υσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη: Τι και Γιατί. Άλλα έργα της: ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία (κείµενα – επιµέλεια , 2013) • Ειδική αγωγή (κείµενα – επιµέλεια , 2011).

Εκδόσεις Πεδίο

ΣΧΗΜΑ: 16 x 23 cm , ΣΕΛΙΔΕΣ: 456 , ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ , ISBN: 978-960-546-084-6 , ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2013

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery