Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Η Rocketlexia παρουσιάζει:

Rocket Cards & Rocket Frames. Σουζάνα Παντελιάδου

Περίληψη Rocket Cards
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις συλλαβές και τα φωνήματα παίζοντας! Με 18 διασκεδαστικά φωνολογικά παιχνίδια τα παιδιά προετοιμάζονται αποτελεσματικά για την ανάγνωση. Όλες οι δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης σε ένα πακέτο φτιαγμένο από την αρχή για την ελληνική γλώσσα. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει 150 ελκυστικές, πολύχρωμες κάρτες που απεικονίζουν λέξεις. Οι κάρτες διακρίνονται χρωματικά ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών και είναι αριθμημένες ανάλογα με το επίπεδο φωνολογικής δυσκολίας. Οι κάρτες των εικόνων συνοδεύονται από καρτέλες με οδηγίες και παραδείγματα για 18 κατάλληλες δραστηριότητες καλλιέργειας της φωνολογικής επίγνωσης.

Περίληψη Rocket Frames
Τα παιδιά μαθαίνουν συστηματικά να διαβάζουν και να γράφουν λέξεις ανακαλύπτοντας την αντιστοιχία φωνήματος – γραφήματος. Η χρήση των Rocket Frames υποστηρίζει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και την κατάκτηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης. Αξιοποιείται η τεχνική διδασκαλίας και τα πλαίσια Elkonin, που εστιάζουν στην καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μέσω της ανάλυσης των λέξεων σε συλλαβές και φωνήματα. Στο Rocket Frames περιλαμβάνονται 60 κάρτες διπλής όψης. Στη μία όψη το κάθε τετράγωνο πλαίσιο αναπαριστά μία συλλαβή της λέξης που απεικονίζεται, ενώ στην άλλη όψη το κάθε πλαίσιο αναπαριστά ένα φώνημα της ίδιας λέξης. Και οι 60 λέξεις που απεικονίζονται στο παιχνίδι είναι απλής δομής (σύμφωνο – φωνήεν), και διακρίνονται χρωματικά μεταξύ τους ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών της λέξης: μπλε κάρτες για τις δισύλλαβες, ροζ κάρτες για τις τρισύλλαβες και πράσινες κάρτες για τις πολυσύλλαβες λέξεις. Τα φωνολογικά παιχνίδια που προτείνονται στο Rocket Frames παίζονται με πούλια, ενώ το παιδί μπορεί εύκολα να γράψει και να σβήσει με μαρκαδόρο τις συλλαβές και τα γράμματα χάρη στην πλαστικοποιημένη επιφάνειά τους. Τα Rocket Cards και Rocket Frames είναι κατάλληλα για τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γονείς, λογοθεραπευτές, νηπιαγωγούς και δασκάλους.

rocket ιστορίες

Rocket Ιστορίες, Σοφία Γιαζιτζίδου

Περίληψη
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά παραμυθιών για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας σε αρχάριους αναγνώστες και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία. Η κατασκευή των Rocket Ιστοριών στηρίχθηκε στην αξιοποίηση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων που αφορούν την αναγνωστική ευχέρεια και την διδασκαλία της. Τα παιδιά βελτιώνουν την αναγνωστική τους ευχέρεια με μικρά βιβλία με ευχάριστο περιεχόμενο. Η έκταση είναι μικρή και το λεξιλόγιο προσεκτικά επιλεγμένο. Κάθε μία από τις Rocket-Ιστορίες γράφεται για την καλλιέργεια συγκεκριμένου συνδυασμού συμφώνων, και σε δύο εκδοχές αναγνωστικής δυσκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Σε κάθε ιστορία, το λεξιλόγιο είναι ελεγχόμενο και επαναλαμβανόμενο και τηρείται απλή συντακτική δομή. Επιπλέον, η ύπαρξη ολοκληρωμένου νοήματος σε ένα κείμενο επιδρά θετικά στην ταχύτητα ανάγνωσής του από το παιδί, ενώ η εικονογράφηση δεν αποσπά τη προσοχή των παιδιών αλλά υποστηρίζει νοηματικά την ανάγνωση του κειμένου. Οι ιστορίες είναι ήδη πέντε: «Πάρτι σε τρένο», «Άστρα του κάστρου», «Η μικρή αρκούρδα Μίρκα», «Το σπουργίτι», «Παράσταση σε τσίρκο» και καλύπτουν τα συμπλέγματα -ρτ και –τρ, στρ, –ρκ και-κρ, -ργ, -τσ και στ. Οι Rocket Ιστορίες είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γονείς, λογοθεραπευτές, νηπιαγωγούς και δασκάλους.

Ten Frames, Αναστασία Χιδερίδου – Μανδαρή

Περίληψη
Η πρόσθεση και η αφαίρεση αποκτούν νόημα με τη βοήθεια των πλαισίων του δέκα! Τα παιδιά οπτικοποιούν, συγκρίνουν και διακρίνουν τους αριθμούς έχοντας πάντοτε ως σημείο αναφοράς τη σχέση τους με το «δέκα». Με τη χρήση χειραπτικού υλικού επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων. Τα πλαίσια του δέκα διδάσκουν τη στρατηγική «πάτημα στη δεκάδα» βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν ευχέρεια στους νοερούς υπολογισμούς. Τα Ten Frames περιλαμβάνουν πλαίσια του πέντε και του δέκα, 10 μπλε και 10 κόκκινα πούλια για την αναπαράσταση των επιμέρους συνόλων που προστίθενται ή αφαιρούνται και 10 κάρτες αστραπή με τη σχηματική αναπαράσταση των πλαισίων. Επιπλέον, παρέχονται 37 κάρτες-αστραπή προσθέσεων και αφαιρέσεων για τη συμβολική αναπαράσταση των αριθμητικών δεδομένων που έχουν διδαχθεί. Τα παιδιά κατανοούν τις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης, καθώς ενισχύεται η ομαλή μετάβασή τους από τη αναπαράσταση των πράξεων με χειραπτικό υλικό προς την αφηρημένη αναπαράστασή τους με αριθμούς. Τα Ten frames συνοδεύονται από «Οδηγό Αξιοποίησης» με αναλυτικά βήματα και παραδείγματα εφαρμογών για τη διδασκαλία και την αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων.

rocket εφαρμογές

Rocket εφαρμογές, Αγγελική Καραματσούκη

Περίληψη
Πρόκειται για δύο καινοτόμες πολυμεσικές εφαρμογές (ipad και android) για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας. Οι εφαρμογές απευθύνονται σε μαθητές πρώτης και δευτέρας δημοτικού καθώς και σε μεγαλύτερους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία. Επιπλέον προτείνονται για μικρότερα παιδιά που δεν διαβάζουν ακόμη, για την καλλιέργεια του αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από την επιλογή «Ακούω το παραμύθι». Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται μόνο όσα πολυμεσικά στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν πραγματικά την μάθηση των παιδιών, με έμφαση στην καθοδηγούμενη ανάγνωση, την ενεργητική συμμετοχή και την εξατομίκευση της υποστήριξης. Η καθοδηγούμενη ανάγνωση υλοποιείται με παράλληλη ακουστική και οπτική καθοδήγηση, ενώ παρέχεται η μοναδική δυνατότητα καθοδηγούμενης ανάγνωσης σε 3 επίπεδα ταχύτητας, ανάλογα με το ατομικό επίπεδο ευχέρειας του παιδιού. Οι εφαρμογές είναι έντονα αλληλεπιδραστικές καθώς το παιδί μπορεί να μαγνητοφωνεί κάθε αναγνωστική απόπειρα που κάνει και να ακούει τον εαυτό του να διαβάζει. Η επίδοση του παιδιού καταγράφεται σε γράφημα με βάση τον αριθμό λέξεων που διαβάζει σε ένα λεπτό, έτσι ώστε ο γονέας και ο εκπαιδευτικός να παρακολουθούν την πρόοδο του για ένα χρονικό διάστημα. Η γραμματοσειρά είναι κατάλληλη για παιδιά με δυσκολίες οπτικής αντίληψης, ενώ η εικονογράφηση συνοδεύεται από απλά στοιχεία κίνησης και ήχου, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του παιδιού.,

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες