Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να διαβάσετε άρθρα σχετικά με την αντιμετώπιση και παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών. Οι διάφορες εμπλεκόμενες ειδικότητες αλλά και ιδιότητες δίνουν κάθε μία την δική τους πρόταση για αντιμετώπιση των επιμέρους δυσκολιών.

Κριτήρια Επιλογής Νευρογλωσσικών και Νευροψυχολογικών Εργαλείων / Selection Criteria of Neurolinguistic and Neuropsychological Tools

Τα νευρογλωσσικά και νευροψυχολογικά εργαλεία που προτείνονται από τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία είναι όχι μόνο πολλά από ποσοτικής α...

Continue reading

4 φορές την βδομάδα για 7 βδομάδες και………

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣΑπευθύνεται σε μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού αλλά και μαθητές Α΄ Γυμνασίου με δυ...

Continue reading

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της καθημερινής μελέτης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο

Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές δίνουν  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει αποτε...

Continue reading

Παιγνιώδη εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) έχουν ελλείματα στον μαθησιακό, αντιληπτικό, ψυχοκινητικό  κ...

Continue reading