Ένα από τα δυσκολότερα στοιχεία της γραμματικής των Αγγλικών είναι οι προθέσεις.

Ο προθέσεις είναι μικρές λέξεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και όχι πάντα τον ίδιο. Για παράδειγμα, η πρόθεση “on” μπορεί να σημαίνει:

  1. Κάτι που είναι σε επαφή με κάτι. Π.χ a spot on my shirt
  2. Μπορεί να σημαίνει και κάτι που υποστηρίζεται από κάτι άλλο. Π.χ he was lying on his back
  3. ή αφορά κάτι που αναφέρεται σε κάτι. Π.χ a book on owls
  4.  

To Oxford Dictionary, περιγράφει 12 διαφορετικές χρήσεις της λέξης on ,ε 5 διαφορετικά επιρρήματα

Παραθέτουμε παρακάτω εικονογραφημένο πίνακα με προθέσεις τόπου – κατεύθυνσης και χρόνου που μπορούν να βοηθήσουν μαθητές να οπτικοποιήσουν την γραμματική. Ακόμη παραθέτουμε την σελίδα www.grammarcheck.net/prepositions-place-direction/ που μπορεί να βοηθήσει.

The Visual Guide to English Prepositions Part 1/2 (Infographic)
Source: www.grammarcheck.net

The Visual Guide to English Prepositions Part 2/2 (Infographic)
Source: www.grammarcheck.net

Πηγή: Dyslexic Advantage