Μέθοδος διδασκαλίας αγγλικών για μαθητές με δυσλεξία. English Soud Fun : “Ready”, “Steady”, “Go”. 

Είναι μιά πολυαισθητηριακή φωνολογική προσέγγιση της γλώσσας που διευκολύνει την εκμάθησή της από μαθητές με δυσλεξια αι μαθησιακές δυσκολίες.

Αναφέρουμε την λέξη μέθοδο γιατί αποτελεί μιά ολοκληρωμένη διαδοχική προσέγγιση που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων, έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί με την ολοκλήρωση να συμβαδίσει με τους μαθητές χωρίς δυσκολίες.

Δίνει στους εκπαιδευτικούς όλο το απαραίτητο υλικό, πολυαιθητηριακό και ηλεκτρονικό με πλήρη καθοδήγηση και υποστήριξη.