ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και Αξιολόγηση»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και Αξιολόγηση».

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση επιστημόνων που εμπλέκονται στη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η κατάρτισή τους στην αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων.

Αναμένεται οι συμμετέχοντες/ουσες να εξοικειωθούν με:

α) τη διεπιστημονική φύση της διαγνωστικής διαδικασίας και τα μέσα που αξιοποιεί,

β)  τη σημασία της ψυχομετρικής αρτιότητας και ειδικότερα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, για την διάγνωση των ΕΜΔ,

γ) την έννοια και το περιεχόμενο της διδακτικής αξιολόγησης,

 

Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατανόηση:

α) των σταθμισμένων και άτυπων δοκιμασιών και διαδικασιών αξιολόγησης της ανάγνωσης, που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τη διάγνωση των ΕΜΔ,

β) της μεθοδολογίας αξιολόγησης και ανάλυσης λαθών στην ορθογραφία, τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη διδακτική αξιολόγηση,

γ) της μεθοδολογίας αξιολόγησης και ανάλυσης λαθών στην παραγωγή γραπτού λόγου και

δ) της μεθοδολογίας αξιολόγησης των δυσκολιών στα μαθηματικά και των υπαρχόντων εργαλείων αξιολόγησης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως

 α) σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές

β) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

γ) σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, 

δ) σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),

ε) σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών 

στ) σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες, ολοκληρώνεται σε 150 ώρες και αντιστοιχεί σε  5 ECTS . 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ (20 ώρες)

Στην πρώτη θεματική ενότητα αναλύεται η κεντρική σημασία της σύνδεσης μεταξύ της επιστημονικής γνώσης για το περιεχόμενο και τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ) με τη διάγνωση και την έγκαιρη ανίχνευσή τους. Ειδικότερα, γίνεται μια συστηματική παρουσίαση των δύο βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων στη διάγνωση των ΕΜΔ, της παραδοσιακής που στηρίζεται στο κριτήριο της απόκλισης και της σύγχρονης προσέγγισης με βάση την Ανταπόκριση στη Διδασκαλία/Παρέμβαση (RTI). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα υπάρχοντα συστήματα ταξινόμησης π.χ. DSM-V, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τη σημασία τους για την κλινική και εκπαιδευτική πράξη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (40 ώρες)

Στη δεύτερη θεματική ενότητα επεξηγείται ο όρος διαγνωστική αξιολόγηση και περιγράφονται οι διαδικασίες της διαγνωστικής αξιολόγησης και οι φορείς που την υλοποιούν. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική παρουσίαση συγκεκριμένων δοκιμασιών που αξιοποιούνται για την διάγνωση των ΕΜΔ και  παρουσιάζεται η έννοια της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας, ως βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες των σταθμισμένων δοκιμασιών (WISC V).  Στη συνέχεια, επεξηγούνται οι όροι της ανίχνευσης και της διδακτικής αξιολόγησης και επισημαίνονται οι βασικές τους θεωρητικές και μεθοδολογικές διαφορές. Ακολούθως, παρουσιάζεται ο ρόλος διαφορετικών επαγγελματιών σε κάθε μία από τις αξιολογικές διαδικασίες.  Συστατικό στοιχείο της ενότητας είναι ακόμη οι διακριτές δυσκολίες της διαγνωστικής διαδικασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και οι θεσμικές απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται σταθμισμένα εργαλεία ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών από εκπαιδευτικούς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την Γ’ τάξη γυμνασίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (30 ώρες)

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες/ουσες μελετούν τον κεντρικό ρόλο της γλωσσικής ανάπτυξης στην ανίχνευση και την διάγνωση των ΕΜΔ και ιδιαίτερα των δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης, μορφολογικής επίγνωσης και λεξιλογίου. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένες δοκιμασίες και μέσα αξιολόγησης αυτών των δεξιοτήτων. Στην ενότητα παρουσιάζονται σταθμισμένα κριτήρια για την ελληνική γλώσσα καθώς και οι άτυπες διαδικασίες που αξιοποιούνται κυρίως στην ανίχνευση των ΕΜΔ. Τα σταθμισμένα τεστ που παρουσιάζονται εστιάζουν στην αξιολόγηση ακουστικής κατανόησης, λεξιλογίου, αφηγηματικού λόγου και πραγματολογικής επάρκειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (30 ώρες)

Στην τέταρτη θεματική ενότητα παρουσιάζεται το περιεχόμενο και η αξιολόγηση όλων των διαστάσεων της αναγνωστικής δεξιότητας. Για κάθε μία από τις διαστάσεις της οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιολόγησης. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε σταθμισμένα τεστ ανάγνωσης για την ελληνική γλώσσα καθώς και δημοφιλή αγγλικά τεστ. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση άτυπων μέσων αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης (π.χ. άτυπη καταγραφή, ανάλυση λαθών, συμπλήρωση ελλιπούς πρότασης), για διαφορετικές ηλικίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιοτική ανάλυση λαθών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (30 ώρες)

Η πέμπτη θεματική ενότητα αφορά την ιδιαίτερη σημασία της ορθογραφικής επίδοσης για την ελληνική γλώσσα και παρουσιάζονται σταθμισμένες και άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης και η μεθοδολογία της ανάλυσης λαθών. Η αξιολόγηση της ορθογραφίας διακρίνεται στην ποσοτική εκτίμηση της ορθογραφικής ακρίβειας και στην ποιοτική εκτίμηση της ορθογραφικής ανάπτυξης των μαθητών. Στη συνέχεια, επεξηγούνται τρόποι και πρωτόκολλα αξιολόγησης της διαδικασίας παραγωγής και του τελικού προϊόντος του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της αυτό-παρακολούθησης στη διάρκεια της συγγραφής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (30 ώρες)

Στην ενότητα αυτή συζητούνται οι δυσκολίες αξιολόγησης των ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στα μαθηματικά. Γίνεται αναφορά σε σταθμισμένες δοκιμασίες που αξιοποιούνται διεθνώς καθώς και σε 2 δοκιμασίες σταθμισμένες για την Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζονται η άτυπη μεθοδολογία που αξιοποιείται από τους διαγνωστικούς φορείς και δημοφιλή στους εκπαιδευτικούς πρωτόκολλα άτυπης αξιολόγησης των μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι περιοχές που καλύπτονται για την διαγνωστική αξιολόγηση είναι οι νοεροί υπολογισμοί, η δεξιότητα απαρίθμησης, οι γραπτοί υπολογισμοί, η επίλυση προβλημάτων, η σύγκριση αριθμών, η ανάγνωση και η γραφή των αριθμών και τέλος η εκτίμηση μεγεθών.

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα υλοποιηθεί με την ορθή συμπλήρωση κουίζ και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και με τη συγγραφή εργασίας (10 ώρες) που περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίου αξιολόγησης παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • ebooks
 • παρουσιάσεις powerpoint
 • μελέτες περίπτωσης
 • πρότυπα διαγνωστικών αξιολογήσεων
 • πρωτόκολλα αξιολόγησης
 • βίντεο
 • άρθρα
 • προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά

 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιείται η εύχρηστη  πλατφόρμα Big-Blue-Button για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων (6 ώρες).

Για την ασύχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, σε κάθε μάθημα της οποίας θα περιλαμβάνονται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς ανάγνωση (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης και σύντομα κουιζ (144 ώρες),

Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Διάρκεια και αίτηση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ωρών (3 μήνες) και αναμένεται να ξεκινήσει μέσα Ιουνίου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 16 Απριλίου 2019  έως και 9 Ιουνίου 2019  και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Τίτλοι σπουδών

 

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις με την έναρξη και στο μέσο του προγράμματος, αντίστοιχα).

Προβλέπεται, ακόμη, ειδική έκπτωση 10% σε ανέργους. Το ποσό των 270 ευρώ θα καταβληθεί, επίσης, σε δύο δόσεις με την έναρξη του προγράμματος και στο μέσο του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (spadeli@edlit.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Μιχαέλα Παπά (papamichaela@outlook.com.gr), τηλ. επικοινωνίας 6944791624 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                 Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                               του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων              Σ. Παντελιάδου, Καθηγήτρια