Η χρήση υπολογιστή και λογισμικού σύνθεσης φωνής για τη δυσλεξία

Διεξήχθη έρευνα σε πανεπιστημιακό επίπεδο σχετικά με τη χρήση υπολογιστή και λογισμικού σύνθεσης φωνής για τη δυσλεξία, προκειμένου να δούμε και να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών σε μαθητές με μαθησιακή διαφορετικότητα στη σχολική πραγματικότητα και να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, όσο αφορά την καλύτερη αξιοποίησή  τους. Ποιά μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών .  [3]

Τα αποτελέσματα αυτά, τεκμηριώθηκαν και από προηγούμενες έρευνες στην Αγγλία και Σουηδία.

Ένας Άγγλος ερευνητής,[1] εξερεύνησε τη χρήση πληροφορικής σαν βοηθητικό μέσο μαθητών με προβλήματα στο γραπτό λόγο και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Οι μαθητές έχουν μεγάλο κέρδος από τη χρήση υπολογιστών διότι μπορούν:
  1. Να διαβάζουν γραπτά κείμενα από τον υπολογιστή με συνθετική ομιλία, ενώ διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο για τους ίδιους να το επιτύχουν.
  2. Να αναπτύξουν την απαιτούμενη κατανόηση της σχέσης μεταξύ συμβόλων γραπτού λόγου αριθμών και ανάγνωσης.
  3. Να υποβοηθηθούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους και στη γραμματική.
  4. Να υποβοηθηθούν στο συλλαβισμό και διόρθωση.
  5. Να αναπτύξουν κανόνες συλλαβισμού και σχέσεων μεταξύ τους.
  6. Να βρουν και να διορθώσουν τα λάθη τους, αλλά και να διαβάσουν τα γραπτά τους.
  7. Να προγραμματίσουν να αλλάξουν και να εκφράσουν τη σκέψη τους γραπτά.
  8. Να αποκτήσουν ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς όσο αφορά τη γραπτή τους έκφραση.
  9. Να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους για την επίδοσή τους στο γραπτό λόγο.

Δύο Σουηδοί,[2] απέδειξαν ότι μαθητές με δυσλεξία, που δεν μπορούν με τον παραδοσιακό τρόπο να γράψουν ή να διαβάσουν, πολύ καλύτερα  τα καταφέρνουν στο σχολείο με πρόσβαση στον υπολογιστή και χρήση συνθετικής ομιλίας.

Γι αυτό οι Σουηδοί ερευνητές προτείνουν[3] ότι τα σχολεία απαραίτητα θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια μάθησης των μαθητών αυτών, τα οποία παρέχονται από τη χρήση Η/Υ και πρέπει αυτού του είδους ο εξοπλισμός να βρίσκεται σε κάθε σχολείο, ώστε η συνθετική ομιλία να βοηθά μαθητές για την ανάγνωση και γραφή.

Το συμπέρασμά τους είναι ότι η χρήση βοηθητικών προγραμμάτων με Η/Υ θα πρέπει να γίνει με εντελώς φυσιολογικό τρόπο στην καθημερινότητα στη σχολική πραγματικότητα καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών.

[1] Abott(1995)

[2] Föhrer og Magnusson (2002)

[3] Föhrer, Ulla & Magnusson, Eva (2000). Kompensatorisk stöd vid studier för personer med betydande läs- och skrivsvårigheter. FLMS Handikapporganisationen Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter.

Χουλιαρός Δημήτρης