Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Ράλλη Μαρία

Οι Μικροί Συγγραφείς 1


Είναι ένα παιδαγωγικό υλικό που απευθύνεται σε μαθητές με (και χωρίς) δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως δυσκολίες στην παραγωγή ιδεών, ελλιπή οργάνωση και δομή των κειμένων, ανεπαρκείς δεξιότητες επανελέγχου. Είναι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στους μαθητές, βοηθώντας τους

  • α. να κατανοήσουν τα βασικά μέρη του αφηγηματικού κειμένου,
  • β. να εφαρμόσουν τις φάσεις του σχεδιασμού, της καταγραφής και του επανελέγχου και
  • γ. να οδηγηθούν αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο σε συγγραφική αυτονομία.
  • Ο σχεδιασμός του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στις αρχές:
  • α. της σαφούς διδασκαλίας που υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της παροχής των διαδικαστικών διευκολύνσεων όπως γραφικοί οργανωτές, κάρτες – νύξεις, καθώς και τον επιμερισμό της διαδικασίας σε επιμέρους βήματα και
  • β. της συνεργατικής μάθησης που υποστηρίζει πως οι διαλεκτικές πρακτικές και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, προάγουν την οικοδόμηση της γνώσης.

Το υλικό είναι διαρθρωμένο σε κάρτες όπου ο διαφορετικός χρωματισμό τους ενθαρρύνει τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους και να επεξεργαστούν μεμονωμένα κάθε φάση παραγωγής γραπτού λόγου.

Ταυτόχρονα, η παροχή νύξεων και ερωτήσεων στοχευμένων σε κάθε φάση της σύνθεσης κειμένου: την παραγωγή ιδεών, την οργάνωση, την καταγραφή και τον επανέλεγχο υποστηρίζουν τους μαθητές στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου.
Παράλληλα, η δομή των καρτών προωθεί το διάλογο και τις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αλληλοεπιδρούν, ανταλλάσσουν ρόλους συγγραφέα-γραμματέα-αναγνώστη, καθώς καλούνται να επιλέγουν μια απάντηση από τις προτεινόμενες πολλαπλές επιλογές των καρτών, να αιτιολογούν την επιλογή τους, να προσθέτουν δικές τους ιδέες και να συναποφασίζουν την έκβαση της δικής τους ιστορίας.
Τέλος, οι μαθητές ως μικροί συγγραφείς έχουν στην «εργαλειοθήκη» τους τις χρήσιμες συμβουλές, τους χάρτες ιστορίας, το φύλλο αυτο-ελέγχου που αποτελούν διαμεσολαβητικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τη συγγραφική δράση τους και προάγουν την μαθησιακή τους αυτονομία τους.

α. να κατανοήσουν τα βασικά μέρη του αφηγηματικού κειμένου,

β. να εφαρμόσουν τις φάσεις του σχεδιασμού, της καταγραφής και του επανελέγχου και

γ. να οδηγηθούν αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο σε συγγραφική αυτονομία.

Ο σχεδιασμός του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στις αρχές:

α. της σαφούς διδασκαλίας που υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της παροχής των διαδικαστικών διευκολύνσεων όπως γραφικοί οργανωτές, κάρτες – νύξεις, καθώς και τον επιμερισμό της διαδικασίας σε επιμέρους βήματα και

β. της συνεργατικής μάθησης που υποστηρίζει πως οι διαλεκτικές πρακτικές και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, προάγουν την οικοδόμηση της γνώσης.

Το υλικό είναι διαρθρωμένο σε κάρτες όπου ο διαφορετικός χρωματισμό τους ενθαρρύνει τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους και να επεξεργαστούν μεμονωμένα κάθε φάση παραγωγής γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα, η παροχή νύξεων και ερωτήσεων στοχευμένων σε κάθε φάση της σύνθεσης κειμένου: την παραγωγή ιδεών, την οργάνωση, την καταγραφή και τον επανέλεγχο υποστηρίζουν τους μαθητές στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου.

Παράλληλα, η δομή των καρτών προωθεί το διάλογο και τις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αλληλοεπιδρούν, ανταλλάσσουν ρόλους συγγραφέα-γραμματέα-αναγνώστη, καθώς καλούνται να επιλέγουν μια απάντηση από τις προτεινόμενες πολλαπλές επιλογές των καρτών, να αιτιολογούν την επιλογή τους, να προσθέτουν δικές τους ιδέες και να συναποφασίζουν την έκβαση της δικής τους ιστορίας.

Τέλος, οι μαθητές ως μικροί συγγραφείς έχουν στην «εργαλειοθήκη» τους τις χρήσιμες συμβουλές, τους χάρτες ιστορίας, το φύλλο αυτο-ελέγχου που αποτελούν διαμεσολαβητικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τη συγγραφική δράση τους και προάγουν την μαθησιακή τους αυτονομία τους.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες