Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι απαιτητική διαδικασία και ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε αυτή (Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes,2007).

Τι γίνεται όμως όταν ένα υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:

α. να διδάξει βήμα βήμα την παραγωγή γραπτού λόγου σε προσυγγραφικό, συγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο;

β. να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό και να οδηγήσει τους μαθητές με παιγνιώδη τρόπο από ένα συνεργατικό πλαίσιο στην αυτόνομη σύνθεση κειμένων;

Τα φλύαρα μολύβια

Τα φλύαρα μολύβια

Κάπως έτσι γεννιούνται οι «Μικροί Συγγραφείς» με τα «Φλύαρα μολύβια» τους, δυο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά υλικά στις δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου. Οι «Μικροί Συγγραφείς» & τα «Φλύαρα μολύβια» μετουσιώνουν σε εκπαιδευτική πρακτική τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις επιτυχημένες παρεμβάσεις στις μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο.

Μικροί συγγραφείς

Μικροί συγγραφείς

Ειδικότερα:
Η έρευνα λέει…

 • Οι δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου οφείλονται σε ελλείμματα σε γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες. Η διδασκαλία στρατηγικών σχεδιασμού και επανελέγχου βελτιώνει την ποιότητα και την έκταση των παραγόμενων κειμένων (Troia & Graham,2002).
 • Η παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων με τη μορφή: καρτών, γραφικών οργανωτών, φύλλων αυτό-ερωτήσεων. Προσφέρει μνημονική υποστήριξη και αυτο-ρυθμιστικές οδηγίες σε όλες τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις απαιτήσεις της γραφής (Baker,Gersten, & Scanlon, 2002 · Bereiter & Scardamalia, 1987).
 • Η εμπλοκή των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο που υποστηρίζει την ανάπτυξη διαλεκτικών πρακτικών καλλιεργεί τη συνοικοδόμηση της γνώσης . Οι ανομοιογενείς ομάδες που απαρτίζονται από αδύναμους και έμπειρους μαθητές ευνοούν περισσότερο τη μάθηση (Englert Mariage, & Dunsmore, 2006 · Sadker & Sadker, 2000).
Τα εκπαιδευτικά υλικά «Μικροί συγγραφείς» και «Φλύαρα μολύβια» …
 • διδάσκουν στρατηγικές
  • α. σχεδιασμού όπως: παραγωγή και οργάνωση ιδεών και
  • β. επανελέγχου όπως: διατύπωση αυτο –ερωτήσεων κατά τη βελτίωση και διόρθωση του παραγόμενου κειμένου και συμπλήρωση φύλλων αυτο-ελέγχου.
 • προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στους μαθητές που παρέχει διαδικαστικές διευκολύνσεις με:

α. κάρτες –νύξεις για παραγωγή και εμπλουτισμό ιδεών, τη βελτίωση νοήματος και συνοχής του κειμένου,
β. γραφικούς οργανωτές για την γέννηση και τον εμπλουτισμό των ιδεών,
γ. μεταγνωστικές οδηγίες μέσα από τα φύλλα αυτο-ελέγχου για τον έλεγχο της μαθησιακής πορείας και τις κάρτες ετερο-αξιολόγησης

 • η διάρθρωση του υλικού σε κάρτες με πολλαπλές επιλογές και τα ερωτήματα – νύξεις που εμπεριέχονται σε αυτές, παρακινεί τους μαθητές να συνεργάζονται σε ομάδες. Τους βοηθά  να αλληλοεπιδρούν, να επιλέγουν και να εκφράζουν δικές τους ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο να αποφασίζουν την έκβαση που θα έχει η ιστορία τους

Τέλος, το πλαίσιο υποστήριξης φθίνει και οι μαθητές οδηγούνται σταδιακά σε μαθησιακή αυτονομία και συνθέτουν τις δικές τους ιστορίες.

Μικροί συγγραφείς 1

30.00

Αφορά  σε  μαθητές δημοτικού,  με δυσκολίες  στην παραγωγή γραπτού λόγου,  διδάσκοντας τους βήμα βήμα τη διαδικασία σύνθεσης αφηγηματικών κειμένων.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Το υλικό Μικροί συγγραφείς 1, εμπεριέχει:
 • 2 ιστορίες διαρθρωμένες σε 30 κάρτες διπλής και μονής όψης
 • 2 χάρτες ιστορίας
 • 2 φύλλα αυτο-ελέγχου
 • Χρήσιμες συμβουλές για την οργάνωση των ιδεών
 • Χρήσιμες συμβουλές για μικρούς συγγραφείς
 • Οδηγίες χρήσεις για μικρούς συγγραφείς
 • Προτεινόμενους τρόπους χρήσης του υλικού
Στόχος, οι μαθητές να:
 • Κατανοήσουν τις φάσεις και τα βήματα που διέπουν τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου
 • Αναπτύξουν δεξιότητες αυτο-ρύθμισης
 • Εφαρμόσουν στρατηγικές σχεδιασμού και επανελέγχου των κειμένων τους
 • Εμπλακούν  σε διαλεκτικές πρακτικές με τα μέλη της ομάδας τους

Κατάλληλο  για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και εξατομικευμένες συνεδρίες.

Απευθύνεται σε: ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, ψυχολόγους και γονείς.
Περισσότερο παρόμοιο εκπαιδευτικό υλικό στο eshop μας
Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery