Ειδική γλωσσική διαταραχή, ορισμός, χαρακτηριστικά, παρέμβαση

Λιγότερο γνωστή από τις υπόλοιπες. Τις περισσότερες φορές συνυπάρχει με άλλες δυσκολίες.  Τι κάνουμε όμως για τα άτομα που δυσκολεύονται στην προφορική απόδοση της γλώσσας; Ειδική γλωσσική διαταραχή;

Στην παρακάτω παρουσίαση, θα δείτε και άλλες μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχές, κάτω από την ομπρέλα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Αυτή είναι η άποψη των συμμετεχόντων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από το οποίο έχει ληφθεί το αρχείο που παρατίθεται. Σχετικά με την συνύπαρξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών  και άλλων διαταραχών κάτω από την ίδια ομπρέλα, υπάρχουν αντίθετες απόψεις τις οποίες σας παραθέτουμε σε άλλα άρθρα.

Στην παρουσίαση αυτή, μπορείτε να διαβάσετε τον ορισμό της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, όπως αυτός δίνεται από διάφορους φορείς, βίντεο όπου άτομα με ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζουν την δυσκολία τους. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά, αλλά και τρόποι παρέμβασης.

Πηγή: euspld.com
Απόδοση: Μηλιώνη Λία

Διαβάστε ακόμη:

Δυσλεξία
Δυσαριθμησία
Δυσπραξία
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα ΔΕΠ(Υ)
Υψηλά λειτουργικός αυτισμός
Συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες

ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: Η περίπτωση της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής

12.00

Το βι­βλίο αυτό εστι­ά­ζει στην Ανα­πτυ­ξι­α­κή Γλωσ­σι­κή Δι­α­τα­ρα­χή, η οποία αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως νευ­ρο­α­να­πτυ­ξι­α­κή δι­α­τα­ρα­χή.

Θί­γο­νται θέ­μα­τα που αφο­ρούν στην κλι­νι­κή ορι­ο­θέ­τη­ση της δι­α­τα­ρα­χής και δι­ε­ρευ­νά­ται το γε­νε­τι­κό και νευ­ρο­λο­γι­κό της υπό­βα­θρο.

Πα­ρου­σι­ά­ζο­νται τα γλωσ­σι­κά και γνω­στι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των παι­δι­ών με Ανα­πτυ­ξι­α­κή Γλωσ­σι­κή Δι­α­τα­ρα­χή κα­θώς και η κλι­νι­κή εκ­δή­λω­ση της δι­α­τα­ρα­χής αυτής στο σύγ­χρο­νο πο­λύ­γλωσ­σο πε­ρι­βάλ­λον.

Εξε­τά­ζε­ται επί­σης η σχέ­ση της δι­α­τα­ρα­χής αυτής με άλ­λες νευ­ρο­α­να­πτυ­ξι­α­κές δι­α­τα­ρα­χές και συ­ζη­τού­νται ζη­τή­μα­τα συν­νο­ση­ρό­τη­τας.

Περιεχόμενα Νευροαναπτυξιακές διαταραχές

 

Κοινή χρήση:
Περιγραφή

Το πα­ρόν εγ­χεί­ρη­μα απευ­θύ­νε­ται σε ερευ­νη­τές της γλωσ­σι­κής πα­θο­λο­γί­ας, κλι­νι­κούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, αλ­λά και σε ανα­γνώ­στες χω­ρίς πρό­τε­ρη γνώ­ση ή επα­φή με το αντι­κεί­με­νο των γλωσ­σι­κών δι­α­τα­ρα­χών, κα­θώς με απλό τρό­πο επι­χει­ρεί να θέ­σει τα τρέ­χο­ντα ερευ­νη­τι­κά ερω­τή­μα­τα, αλ­λά και τις (δι­α­φο­ρε­τι­κές συ­χνά) απα­ντή­σεις που δί­νει η ερευ­νη­τι­κή κοι­νό­τη­τα των ειδι­κών επι­στη­μό­νων.

Επι­χει­ρεί να με­τα­φέ­ρει τα πο­ρί­σμα­τα της δι­ε­πι­στη­μο­νι­κής και δι­α­κλα­δι­κής έρευ­νας που επι­τε­λεί­ται στο αντι­κεί­με­νο αυτό και κα­τά συ­νέ­πεια ανα­μέ­νε­ται επι­στη­μο­νι­κή ετε­ρο­γέ­νεια στο ανα­γνω­στι­κό κοι­νό του βι­βλίου.

Επιπλέον πληροφορίες
Συγγραφέας

Σταυρακάκη Σταυρούλα.
H Σταυ­ρού­λα Σταυ­ρα­κά­κη είναι Κα­θη­γή­τρια Γλωσ­σο­λο­γί­ας με ειδι­κό αντι­κεί­με­νο Νευ­ρο­γλωσ­σο­λο­γία στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Έχει συμ­με­τά­σχει σε αρ­κε­τά ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα και υπήρ­ξε κά­το­χος της με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κής υπο­τρο­φί­ας Marie-Curie από την Ευρω­πα­ϊ­κή Επι­τρο­πή. Έχει δη­μο­σι­εύ­σει άρ­θρα σε έγκρι­τα δι­ε­θνή πε­ρι­ο­δι­κά με­τα­ξύ των οποί­ων συ­γκα­τα­λέ­γο­νται το Brain and Language, Journal of Child Language, British Journal of Developmental Psychology, Aphasiology, Journal of Speech, Language, and Hearing Research και Journal of Neurolinguistics. Eίναι η επι­με­λή­τρια του συλ­λο­γι­κού τό­μου Specific Language Impairment: Current trends in research, ο oποί­ος δη­μο­σι­εύ­τη­κε από τον εκ­δο­τι­κό οίκο John Benjamins. Τα ερευ­νη­τι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα εστι­ά­ζουν στη με­λέ­τη των επί­κτη­των και ανα­πτυ­ξι­α­κών γλωσ­σι­κών δι­α­τα­ρα­χών νευ­ρο­λο­γι­κής και γε­νε­τι­κής αιτι­ο­λο­γί­ας.

Εκδότης

Εκδόσεις Επίκεντρο.
ISBN 9789604588657
Έκδοση 2019

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery

Related Posts