Διδάσκετε Αγγλικά; Έχετε στην τάξη σας μαθητές που έχουν δυσλεξία;

Έχετε στην τάξη σας αλλοδαπούς που μαθαίνουν αγγλικά;
Έχετε παρατηρήσει μαθητές που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες να μάθουν από ότι άλλοι;
Έχετε μαθητές με διάγνωση ή χωρίς δυσλεξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δεν ξέρετε πώς να τους βοηθήσετε να ανταποκριθούν στην ξένη γλώσσα στον καλύτερο βαθμό που μπορούν;

 Δείτε πως μπορείτε να βοηθείτε και να βοηθήσετε τους μαθητές σας.

CAML+ Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων για ενήλικες

CAML+ Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων για ενήλικες

CAML-YL Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά 7-15 ετών

CAML-YL Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά 7-15 ετών

CAML Cognitive Assessment for non English native speakers ages 7-15 and adults.

Assessing people who speak English as an additional language for dyslexia and other specific learning Difficulties

Το υλικό αυτό αξιολογεί γνωστικές δεξιότητες σε παιδιά και ενήλικες που μαθαίνουν αγγλικά, αλλά έχουν μεγαλύτερες από το αναμενόμενο δυσκολίες στην εκμάθησή και διαφορετική μητρική γλώσσα από την αγγλική. Δεν υποκαθιστά την διεπιστημονική διάγνωση, αλλά αξιολογεί γνωστικές δεξιότητες και υποδεικνύει ελλείμματα και προτερήματα. Κατόπιν προτείνει τεχνικές και δραστηριότητες βελτίωσης των αδυναμιών και ανάδειξης των δυνατών σημείων.

Όταν ένας μαθητής , κατά την διαδικασία μάθησης  αγγλικών, παρουσιάζει μεγαλύτερες από το αναμενόμενο δυσκολίες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις πληροφορίες, ή έχει δυσλεξία ή κάτι άλλο παρόμοιο. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε περιληπτικά την διαδικασία αξιολόγησης  γνωστικών δεξιοτήτων. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, για να μπορέσει η διδασκαλία να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καλό είναι να ξέρουμε τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Το τεστ αυτό μπορεί να χορηγηθεί από εκπαιδευτικό, ή άλλο ειδικό χωρίς επιπλέον εξειδίκευση ή εκπαίδευση. Μερικές δραστηριότητες της διαδικασίας αξιολόγησης μπορούν να γίνουν ομαδικά (υπάρχει σχετικό υποστηρικτικό υλικό στο USB). Το τεστ αυτό, μπορεί να χορηγηθεί και σαν μέρος της διαδικασίας εγγραφής (σαν ένα επιπλέον πλεονέκτημα του φροντιστηρίου σας). Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν  να διδάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους μαθητές τους, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά τους.

Μετά από προσεκτική παρατήρηση του μαθητή, ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται ότι ο μαθητής έχει διαφορετικές γνωστικές διεργασίες ή επιδόσεις  σε σχέση με άλλους μαθητές. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει πρώτα την συλλογή πληροφοριών από ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους διάφορους εμπλεκόμενους

Οι παρατηρήσεις του καταγράφονται στο φύλλο παρατήρησης, βοηθώντας στην  συστηματοποίησή της. Κατόπιν συμπληρώνονται αντίστοιχα ερωτηματολόγια μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα, αλλά και από τον ή τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.

Το επόμενο βήμα είναι μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, στην οποία θα χορηγηθεί ένας αριθμός δραστηριοτήτων. Αυτές επικεντρώνονται σε διάφορους τομείς γνωστικών λειτουργιών, όπως: αλφαβητισμό, οπτική μνήμη, ακουστική μνήμη, ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, φωνολογική επίγνωση.  Συγκεντρώνονται έτσι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μάθησης αλλά και για την  διαδικασία επιλογής  στρατηγικών. Στόχος είναι να καταγραφεί ο τρόπος που ο μαθητής σκέφτεται και δρα.

Η συνάντηση μπορεί να διαρκέσει περίπου 3-4 ώρες. Φυσικά μπορεί να γίνει διάλειμμα, εάν το χρειάζεται ο μαθητής. Μερικές δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν και ομαδικά (υπάρχει καθοδηγητικό υλικό).

Σημειώνουμε ότι στην όλη διαδικασία αξιολόγησης, υπάρχει υποστηρικτικό υλικό με εικόνες, έτσι ώστε να γίνονται πλήρως κατανοητά τα ερωτήματα ακόμη και αν δε υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Ακόμη οι δραστηριότητες δεν απαιτούν γλωσσική επάρκεια στην νέα γλώσσα εκμάθησης, αλλά μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί η μητρική γλώσσα.

Μετά την αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης καταλήγει σε μια συνοπτική αναφορά.

Σημαντικό στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στον εξεταζόμενο. Αυτή η διαδικασία, γίνεται συνήθως από γνωστό εκπαιδευτικό ή από  αντίστοιχο επαγγελματία. Μέσα στο βιβλίο, θα βρείτε συνδέσμους για υλικό που μπορεί να σας βοηθήσει, συμβουλές για βοηθητική τεχνολογία, υλικά και χρήσιμες πηγές πληροφόρησης. Ο εξεταζόμενος αλλά και ο γονέας ή κηδεμόνας του  λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτ.  Αναλύονται οι δεξιότητες στις οποίες υπερέχει και σε αυτές που υπολείπεται. Κατόπιν μπορούν από κοινού με τον εκπαιδευτικό να επιλέξουν την παρέμβαση και την βοήθεια που απαιτείται έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Σε συνέχεια του εργαλείου αξιολόγησης, υπάρχει βιβλίο Including Dyslexic Language Learners που υποδεικνύει δραστηριότητες που μπορούν να ενδυναμώσουν τον μαθητή στις δεξιότητες στις οποίες έχει αδυναμία.